Международна конвенция за защита на птиците

Конвенция за птиците

Международна конвенция за защита на птиците

Съставено в: Париж

Въведена на: 18 октомври 1950 година

В сила от: 17 януари 1963 година

Правителствата, подписали тази конвенция,

Осъзнавайки опасността от изтребление, която заплашва определени видове птици и загрижени за численото намаляване на други видове, особено мигриращи видове и като се има предвид, че в интерес на науката, защитата на природата и икономиката на всяка нация, всички птици по принцип трябва да бъдат защитени;

Признаха необходимостта от изменение на Международната конвенция за защита на птиците, полезни за селското стопанство, подписана в Париж на 19 март 1902 година, и се споразумяха за следните разпоредби:

Член 1

Целта на тази конвенция е да защити птиците в дивата природа.

Член 2

С изключенията, посочени в членове 6 и 7 от тази конвенция, защитата се предоставя:

а.на всички птици, поне по време на размножителния им период, и на мигрантите, по време на обратния им полет до мястото им за гнездене, особено през март, април, май, юни и юли;
b.за видове, които са застрашени от изчезване или представляват научен интерес, през цялата година.

Член 3

С изключенията, посочени в членове 6 и 7 от тази конвенция, вносът, износът, транспортирането, продажбата, предлагането за продажба, покупката, даването или притежанието на всяка жива или мъртва птица или която и да е част от птица, убита или уловена в нарушение на разпоредбите на тази конвенция, по време на сезона, през който съответният вид е защитен, се забраняват.

Член 4

С изключенията, посочени в членове 6 и 7 от тази конвенция, премахването или унищожаването на гнезда в процес на изграждане или в употреба и вземането или повреждането, транспортирането, вноса или износа, продажбата, предлагането за продажба, покупката или унищожаването на яйца или техните черупки или размножаването на млади птици в диво състояние през сезона, в който даден вид е защитен, и особено през размножителния му период, се забранява.

Независимо от това, тези забрани не се прилагат, от една страна, за законно събрани яйца и придружени от сертификат, удостоверяващ, че те ще бъдат използвани за размножаване или научни цели или че идват от птици, отглеждани на закрито, и, от друга страна, за яйца от чучулига, само в случая на Нидерландия, където вече са признати изключителни местни условия.

Член 5

С изключенията, посочени в членове 6 и 7 от тази конвенция, Високодоговарящите страни се задължават да забранят методите, изброени по-долу, като такива от такова естество, че да доведат до масово убиване или залавяне на птици или да им причинят ненужно страдание.

Въпреки това, в страните, където такива методи понастоящем са разрешени от закона, високодоговарящите страни се ангажират постепенно да въведат в своето законодателство мерки, предназначени да забранят или ограничат използването им:

а.примки, въдици за птици, капани, куки, мрежи, отровна стръв, упойващи агенти, заслепени птици-примамки,
b.примамки с мрежи,
c.огледала, фенери и други изкуствени светлини,
d.риболовни мрежи или принадлежности за улов на водни птици,
e.пълнители или автоматични спортни оръжия, съдържащи повече от два патрона,
f.като цяло, всички огнестрелни оръжия, различни от раменете,
g.преследване и отстрел на птици от моторни лодки във вътрешни води и от 1 март до 1 октомври в териториални и крайбрежни води,
h.използването на моторни превозни средства или бордови машини за стрелба или каране на птици,
i.предлагането на награди за улавяне или убиване на птици,
j.правото на неограничен отстрел и поставяне в мрежи се регулира през цялата година и се преустановява през размножителния период в морето и по бреговете и бреговете,
k.всички други методи, предназначени за масово улавяне или убиване на птици.

Член 6

Ако в определен регион се установи, че един вид застрашава бъдещето на определени селскостопански или животински продукти, като уврежда ниви, лозя, градини, овощни градини, гори, дивеч или риба или заплашва да унищожи или просто да намали един или повече видове, чието опазване е желателно, съответните органи могат да издават индивидуални разрешителни, премахващи забраните, установени в членове 2 до 5 в случая на този вид. Купуването или продажбата на птици, умъртвени по този начин, или транспортирането им извън региона, където са били убити, обаче е незаконно.

Ако националните закони съдържат други разпоредби, предназначени да намалят щетите, причинени от определени видове птици по такъв начин, че да гарантират запазването на тези видове, тези разпоредби могат да бъдат запазени от Високодоговарящите страни.

С оглед на особеното значение на икономическите условия в Швеция, Норвегия, Финландия и Фарьорските острови, съответните власти в тези страни могат да направят изключения и да разрешат определени дерогации от разпоредбите на тази конвенция. Ако Исландия се присъедини към тази конвенция, тя ще има право да се възползва от тези дерогации при поискване.

В никоя страна не трябва да се приемат мерки от такова естество, които да причинят пълното унищожаване на местните или мигриращите видове, посочени в този член.

Член 7

Изключения от разпоредбите на тази конвенция могат да бъдат разрешени от съответните власти в интерес на науката и образованието, размножаването и отглеждането на дивеч и лов на соколи, в зависимост от обстоятелствата и при условие че са взети всички необходими предпазни мерки за предотвратяване на злоупотреби. Разпоредбите относно транспорта, съдържащи се в членове 3 и 4, не се прилагат за Обединеното кралство.

Във всяка страна забраните, изброени в член 3, не се прилагат за оперението на видовете птици, които могат да бъдат убити там.

Член 8

Всяка договаряща се страна се задължава да изготви списък на птици, които законно могат да бъдат убивани или залавяни на нейна собствена територия, при спазване на условията, определени в тази конвенция.

Член 9

Всяка договаряща се страна има право да изготви списък на видовете местни и мигриращи птици, които могат да бъдат държани в плен от индивиди, и установява допустимите методи за улавяне и условията, при които птиците могат да бъдат транспортирани или държани в плен.

Всяка договаряща се страна регулира търговията с птици, защитени от тази конвенция, и взема всички необходими мерки за ограничаване на разширяването на тази търговия.

Член 10

Високодоговарящите страни се задължават да обмислят и приемат мерки за предотвратяване на унищожаването на птици от въглеводороди и други причини за замърсяване на водите, от фарове, електрически кабели, инсектициди или отрови или с други средства. Те ще се стремят да образоват децата и обществеността, за да ги убедят в необходимостта от опазване и защита на птиците.

Член 11

За да се облекчат последиците от бързото изчезване на подходящи места за размножаване на птици в резултат на човешка намеса, високодоговарящите страни се задължават незабавно да насърчават и насърчават с всички възможни средства създаването на водни или земни резервати с подходящ размер и място, където птиците могат да гнездят и да отглеждат своите люпила безопасно и където мигриращите птици също могат да почиват и да намират храната си необезпокоявани.

Тази конвенция се ратифицира и ратификационните инструменти се депозират в Министерството на външните работи на Френската република, което уведомява за получаването им всички държави, подписали и присъединили се към конвенцията.

Всяка държава, която не е подписала тази конвенция, може да се присъедини към нея. Присъединяванията се уведомяват до Министерството на външните работи на Френската република, което съответно информира всички държави, подписали и присъединили се към конвенцията.

Тази конвенция влиза в сила на деветдесетия ден след датата на депозиране на шестия документ за ратификация или присъединяване. За всяка държава, която ратифицира или се присъедини към конвенцията след тази дата, тя влиза в сила на деветдесетия ден след датата на депозиране от тази държава на нейния документ за ратификация или присъединяване.

Тази конвенция се сключва за неопределен период от време, но всяка договаряща страна може да я денонсира по всяко време пет години след влизането й в сила, както е посочено в този член. Такова денонсиране влиза в сила една година след датата на нотифициране на Министерството на външните работи на Френската република.

Тази конвенция заменя между страните, които я ратифицират или се присъединят към нея, разпоредбите на Международната конвенция от 1902 г.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени от съответните си правителства, подписаха тази конвенция.

Съставено в Париж на 18 октомври 1950 г.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top